עבודת נשים

אסורה העסקת נשים  החל מהחודש החמישי להריון בשעות נוספות ובימי מנוחה
מעביד שנודע לו כי עובדת הינה בחודש החמישי להריונה, לא יעביד אותה בשעות נוספות ובזמן המנוחה
השבועית מהחודש החמישי מהריונה ואילך.
אם הודיעה העובדת בכתב למעביד כי אינה מסכימה לעבוד עבודת לילה, לא יעביד אותה המעביד בלילה
(בין השעות 06.00 - 24.00 בתעשיה, ו-05.00 - 24.00 בחקלאות)
מהחודש החמישי להריונה ואילך.(חענ"ש 10 
אסור להעביד אישה הרה ובתקופת ההנקה בבנזן, ארסן, כספית, ממיסים ומתכות
אסור לאישה ההרה או בתקופת ההנקה לעבוד בבנזן (בנזול), זרניך (ארסן), מתיל-כספית ותוצריו.
אסור  לעבוד בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים (טולואן, קסילן וסטירן), במתכות מסויימות ותרכובותיהן
(קדמיום, כרום, ניקל, קובלט, מתכות קשות ובריליום).
על העובדת בחומרים אלה להודיע למעבידה תוך 10 ימים מהיום שנודע לה כי היא בהריון על עובדת היותה הרה,
בצירוף אישור רפואי.
בהיוודע למעביד על הריונה של העובדת, עליו לנקוט מיד כל האמצעים כדי למנוע את חשיפתה לחומרים אלו.
אם מיניקה העובדת, תיידע  את המעביד על גמר ההנקה, ורק אז תוכל לחזור לעבודתה הרגילה.
את התקנות בדבר עבודות אסורות ועבודות מוגבלות לנשים יש להציג במקום הנראה לעין בכל מקום שבו עובדות נשים עד גיל 45
בבנזן, זרניך ומתיל-כספית.
תב"ע (תקנות שונות בנושא גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים)

 

 

 

 

 

מגבלות על העסקת אישה בגיל הפוריות, אישה בהיריון ואישה מיניקה

הלוח הבא מציג את המגבלות החלות על העסקת נשים בגיל הפוריות (עד גיל 45 שנים), נשים בהריון ונשים שהינן מיניקות. סימן של '+' בלוח מציין שהמגבלה חלה על עובדים או חשופים בחומר המצוין.

שם החומר / גורם הסיכון

ריכוז מירבי
באויר (באזור נשימת האישה) שמעליו חל האיסור

איסור העסקת אישה בגיל פוריות

חובת הודעה למעביד על הריון תוך 10 ימים

איסור העסקת אישה בהריון
ביצור
של חומר
1

איסור העסקת אישה בהריון
בחשיפה
לחומר
1

חובת הודעה למעביד
על הנקה
1

אטרטינט (Etretinate)

 

+

       

עופרת ונגזרותיה (Lead and Derivatives)

0.05 mg/m3

+

     

+

קדמיום ונגזרותיו (Cadmium and Derivatives)

0.005 mg/m3

+

     

+

כספית אורגנית ונגזרותיה

(Organic Mercury and Derivatives)

0.005 mg/m3

+

     

+

ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות

(rsenic and Inorganic Derivatives)

   

+

+

+

+

בנזן (Benzene)

   

+

+

+

+

וורפרין (Warfarin)

   

+

+

 

+

תלידומיד (Thalidomide)

   

+

+

 

+

דיאתיל סטילבסטרול (Diethylstilbestrol)

   

+

+

 

+

תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:

  1. 1.1. אנתרציקלינים (Anthracyclines);
  2. 2.2. אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins);
  3. 3.3. וינקא-אלקלואידים (Vinca Alkaloids);
  4. 4.4. אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (Fluorouracil); תיוגואנין (Thioguanine);
  5. 5.5. מתוטרקסאט (Methotrexate); אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין
    (
    Mechlorethamine); ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide)
   

+

+

 

+

תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים

כנ"ל בצורתם הנוזלית

   

+

 

+

+

אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea)

   

+

+

+

+

ביפנילים פוליכלוריניים

(Polychlorinated Biphenils)

   

+

+

+

+

רטינואידים לרבות איזורטינואידים

(Retinoids-Isoretinoids)

   

+

+

 

+

אתילן אוקסיד (Ethylene-Oxide)

0.75 חל"מ

 

+

 

+

+

ויניל-כלוריד (Vinyl Chloride)

0.75 חל"מ

 

+

 

+

+

מקור חום העשוי להעלות את חום הגוף מעל ל-38.5 מעלות צלסיוס למשך 4 שעות רצופות

   

+

 

+