נאמני בטיחות

באוניברסיטה קיימים כ- 20 מינויי נאמני בטיחות באישור ובהמלצת ממונה בטיחות אוניברסיטת חיפה ומחלקת משאבי אנוש .
נאמני הבטיחות אחראים על בטיחות האזור עליו הם מופקדים (בניינים, מעבדות ובתי מלאכה).

♦  אחריות נאמן בטיחות הינה בטיפול בכל הקשור בבטיחות האזור/הקומה או היחידה עליה הם מופקדים, בירור סיבה ונסיבות אירוע  
    תאונת העבודה ומתן המלצות למניעתם.
♦  עמידה בתנאי הבטיחות והגהות ונקיטת פעולות למען שיפורם.
♦  באירוע שריפה - מתן סיוע באיתור, כיבוי  וסיוע בפינוי אנשים.
♦  הדרכה ומתן ייעוץ לעובדי האזור עליו הם מופקדים בנושאי בטיחות וגהות.
♦  נאמני הבטיחות אחראים במתן דיווח חודשי  למחלקת הבטיחות על מצב הבטיחות ביחידתם ובמידה ונמצאו ליקויים לסייע בטיפולם.