תפקידים וסמכויות עובדי הבטחון

"עובד ביטחון "

עובדי אגף הביטחון והבטיחות, כונן בכיר, סיירי ביטחון וכן כל עובד אוניברסיטה או מי שמועסק ע"י חברת שמירה חיצונית והוסמך בכתב ע"י ראש אגף הביטחון והבטיחות או בא כוחו לשמש כעובד בטחון .

סמכויות עובדי הביטחון

    1    בדיקת זהותו של כל אדם בין בכניסות לשטח האוניברסיטה ובין בתחומי שטחה. מניעת כניסה של כל אדם המסרב להזדהות לשטח האוניברסיטה ו/או לכל בנין,
          חדר ומתקן אחר שבתחומה ו/או הוצאת אדם כאמור משטח האוניברסיטה.
    2    עיכוב חשוד עד לבוא המשטרה.
    3    עריכת בדיקות וחיפושים בחפציו של כל אדם ובכלים שברשותו,הן בכניסות לשטח  והן בתחומי שטח זה, לרבות בכניסות לבניינים, חדרים  ומתקנים אחרים, כולל יציאות.
    4    מניעת כניסת כל אדם המסרב לאפשר חיפוש  בחפציו ו/או ברכבו לשטח האוניברסיטה ו/או לאחד המקומות הנזכרים בסעיף 3 לעיל.
    5    מניעת הוצאת רכוש האוניברסיטה משטח האוניברסיטה ע"י מי שאין בידו אישור לעשות כן, כולל חיפוש ברכב יוצא או בתיקים.
    6    סגירת שטחים  משטחי האוניברסיטה בפני כלי רכב ו/או בני אדם לצרכי ביצוע טכסים ו/או לצרכי פעולות מנע, חילוץ והצלה, לפי הוראת ממ"ח הביטחון/ממ"ח הבטיחות.
    7    הפסקת פעילות פוליטית, ציבורית ואחרת שלא קיבלה אישור משלטונות האוניברסיטה או המתקיימת  לא בהתאם לאישור שנתקבל משלטונות האוניברסיטה.
    8    מניעת כניסת רכב לשטח האוניברסיטה ללא אישור המתיר - על פי הוראות האוניברסיטה ונהליה -כניסתו לשטח זה.
    9    מניעת כניסה ו/או חניית רכב במקום בו אין הוא רשאי לחנות.
    10    לפעול ע"פ נוהל "סינדול רכב" לכל אותן מכוניות החונות במקומות אסורים לחניה.
    11    הוצאת רוכלים ואנשים אחרים - שפעולתם בשטח האוניברסיטה לא הותרה מפורשות ע"י רשויות  האוניברסיטה,על ציודם,משטח זה.
    12    הגשת תלונות-כגון עבירות משמעת  ועבירות אחרות כפי שמפורט בתקנון המשמעת.


שימוש סביר בכח

עובד ביטחון רשאי להשתמש לצורך מילוי תפקידיו בכח סביר - לאחר שנכשלו כל הדרכים והאפשרויות האחרות וזאת אך ורק לצרכים כמפורט להלן :


    1    תפיסת חשוד ועיכובו עד לבוא המשטרה.
    2    מניעת חבלה.
    3    הפסקת הפרעת סדר.
    4    מניעת כניסה לשטח האוניברסיטה ממי שמבקש להיכנס לשטח זה כשמותר למנוע כניסתו ע"פ הוראות נוהל זה.
    5    הוצאת רוכלים בלתי מורשים.
    6    הגנה עצמית.
    7    הוצאת מי שמסרב להזדהות משטח האוניברסיטה.


זימון לבירורים

ראש אגף הביטחון והבטיחות או הממונה על הביטחון יהיו רשאים לפי שיקול דעתם ולאחר העברת הודעה לדיקנאט להזמין לבירור סטודנטים שנטלו חלק
בפעילות ציבורית או אחרת שלא אושרה ומהווה לכאורה עבירת משמעת עפ"י תקנון המשמעת.

אתם כאן: Home בטחון תפקידים וסמכויות עובדי הבטחון