אבידות ומציאות

                                                                            

  

חפצים שימצאו ללא בעלים ואינם רכוש האוניברסיטה, ירוכזו ע"י אחראי בניין,
לאחר מכן יועברו לאגף הביטחון והבטיחות ויוכרזו כאבידות.

    •    בעל האבידה יפנה אל אגף הביטחון והבטיחות וימסור מידע על הפריט שאבד
    •    אם הפריט אכן נמצא בביטחון , יידרש בעל האבידה לזהותה
    •    האבידה תוחזר לבעליה רק לאחר מסירת תיאור פרטים מזהים וזיהוי ע"י בעל האבידה
          כולל הצגת תעודות מזהות.

    •    לאחר תהליך זיהוי וודאי תוחזר האבידה לבעליה תמורת חתימה.
    •    אבידות אשר בעליהם לא ימצאו תוך ארבעה חודשים יושמדו.

 

 

אתם כאן: Home בטחון אבידות ומציאות